Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія " Б " (наказ МОН №409 від 17.03.2020р.зі змінами від 02.07.2020 р.№ 886 )

Тематична спрямованість НТЖ "Інформаційно-керуючі системи назалізничному транспорті"-спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

126 Інформаційні системи та технології;

151 Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології;

273 Залізничний транспорт;

275 Транспортні технології

Процес рецензування

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу).

Рецензенти наукових матеріалів призначаються Головним редактором журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

 • визначати достовірність, значущість і оригінальність наукової статті;

 • пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

Відгуки про наукові роботи повинні бути об'єктивними і особиста критика автора (ів) наукової статті недоречна. Рецензенти зобов'язані виражати свої погляди чітко і аргументовано.

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартний Бланк рецензії, який містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які були зроблені в статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Рік заснування- 1996..Фахова реєстрація у ВАК України №528 від 12.05.2015р.Головний редактор - Приходько Сергій Іванович, д.т.н., професор.Представлення в системах реферування :видання відображається  у реферативній базі даних "Національна бібліотека України ім. ,В.І.Вернадського".Googl Scholar. Виходить 4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію - серія КВ № 21514-11414 ПР  від 18. 08. 2015 р.

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія " Б " (наказ МОН №409 від 17.03.2020р.. зі змінами від 02.07.2020 р.№ 886 )