Визначення системи діагностування ТЕД з урахуванням вибору бажаних елементів зі змінною інтенсивністю відмов

Автор(и)

  • М. И. КАПИЦА Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Ukraine
  • В. В. ЛАГУТА Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна,
  • Т. Н. СЕРДЮК Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна,

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.111059

Ключові слова:

складна система, система діагностування, ефективність діагностичної системи, моменти діагностування, тяговий електродвигун

Анотація

Метоюдослідженняємоделюванняпараметрівсистемидіагностуваннятяговихелектродвигунівлокомотивівдлязабезпеченнявстановленогорівнянадійності. Дослідженнявиконанінаосновіпроцедурибагатокритеріальноїоптимізації, методівтеоріїнадійностіітеоріївідновлення. Устаттінаданапроцедурабагатокритеріальноїоптимізаціїсистемидіагностуваннятяговогоелектродвигуна, щовраховуєдекількапоказниківякості: кількістьмоментівдіагностування, середнєнапрацюваннянавідмову. Поданометодпобудовимоментівдіагностуваннякомпоненттяговогоелектродвигуназподальшимвизначеннямраціональнихобсягівдіагностуванняівизначеннямвідповіднихрезультуючихмоментівдіагностуваннядвигунаякєдиноїсистеми. Моменти діагностування вибираються так, щоб ймовірності відмов компонентів не опускалися нижче наперед заданої величини. Запропоновано новий метод побудови раціональної системи діагностування тягового електродвигуна на множині Парето критеріїв: мінімум кількості виконання діагностувань, максимум середнього напрацювання на відмову. Дослідження виконані відповідно до «Державної програми стратегічного розвитку залізниць України», підготовленої Державним науково-дослідним центром залізничного

транспорту України спільно з фахівцями Укрзалізниці, і Програмою оновлення тягового рухомого складу залізниць на період до 2020 року. Необхідну якість системи діагностування слід визначати спільно з об'єктом діагностики, враховуючи вимоги, що ставляться до останнього. Система діагностування технічного об'єкта залежить від технології виро-бництва і технології відновлення застосовуваних компонент, що дає можливість обирати виконавця проведення відновлювальних робіт або виробника компонентів об'єкта, і в подальшому перейти від планово-попереджувальної технології обслуговування до обслуговування за станом об'єкта.

 

Біографії авторів

М. И. КАПИЦА, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

доктор технических наук, профессор кафедры «Локомотивы»

В. В. ЛАГУТА, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и связь»

Т. Н. СЕРДЮК, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и связь»

Посилання

Босов, А. А. Теоретические основы рационального содержания подвижного состава железных дорог [Текст]: монография / А. А. Босов, П. А. Лоза. – Днепропетровск: Дриант, 2015. – 252 с.

Капіца, М. І. Розвиток наукових основ удосконалення систем утримування тягового рухомого складу [Текст]: дис… д-ра техн. наук : 05.22.07 / М. І. Капіца [Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна]. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 349 с.

Кузнецов, Т. Ф. Автоматизовані діагностично-статистичні комплекси та їх застосування в системі утримування тягового рухомого складу залізниць [Текст] / Т. Ф. Кузнецов, М. І. Капіца // Вісник Кременчуцького держ. політехн. ун-ту. – 2002. – Вип. 3(114). – С. 100-104.

Капица, М. И. Основные пути развития диагностики локомотивов [Текст] / М. И. Капица, Б. Е. Боднар, Я. Е. Савич // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – № 9(67). –

С. 96-100.

Дубинин, А. Е. Устройство телеметрического контроля тягового электродвигателя [Текст] / А.Е. Дубинин, А. А. Дубинин, Н. Н. Цаплин // Тез. I Междунар. науч.-практ. конференции «Инновации в системах обеспечения движения поездов», 2016. – Самара : СамГУПС, 2016. – 64 с.

Dong-Seok Kong. Method and Case Study of Multiobjective Optimization-Based Energy System Design to Minimize the Primary Energy Use and Initial Investment Cost [Электронный ресурс] / Dong-Seok Kong, Yong-Sung Jang, Jung-Ho Huh Energies. – 2015. – Vol. 8. – Р. 6114-6134. – Режим доступа: www.mdpi.com/journal/energies. DOI:10.3390/en8066114.

Priftis. Parametric Design and Multiobjective Optimization of Containerships [Text] / Priftis, Alexandros, Papanikolaou, Apostolos, Plessas, Timoleon // Journal of Ship Production and Design. – February 2017. – Vol. 33, № 1. – P. 46-59.

Evolutionary Multi-Criterion Optimization. 9th International Conference [Электронный ресурс] / EMO. – Münster, Germany, March 19-22, 2017. – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54157-0.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-13