DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.164954

Формування узгодженого графіка руху для мультимодальних пасажирських перевезень за участю залізничного транспорту

Д. В. ЛОМОТЬКО, О. В. ФІЛІПСЬКИЙ, М. Д. ЛОМОТЬКО, О. М. КРАСНОШТАН

Анотація


Проаналізовано умови, необхідні для формування залізнично-автобусних пасажирських перевезень за єдиним графіком. Відповідно до нормативно-правової бази встановлено, що вони можуть бути віднесені до мультимодальних пасажирських перевезень. Створено структурно-логічні схеми просування пасажиропотоку на транспортно-пересадочних вузлах при здійсненні пересадки за участю залізничного транспорту. Запропоновано математичну модель узгодженого графіка руху пасажирських транспортних засобів. Визначено етапність та ефективність впровадження мультимодальних перевезень пасажирів в умовах транспортно-пересадочного вузла міста Дніпро.

 

Ключові слова


залізничні перевезення; автобусні перевезення; транспортно-пересадочний вузол; мультимодальні пасажирські перевезення; пересадка пасажира; єдиний квиток; узгоджений графік руху

Посилання


Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів Україн2и від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р [Текст] // Урядовий кур'єр (офіційне видання ) від 22.12.2010 р. – № 240.

Цивільний кодекс України. № 435-IV від 16.01.2003 (ред. від 31.03.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 01.04.2019).

Про мультимодальні перевезення: Проект Закону України. URL: https://mtu.gov.ua/ (дата звернення 01.02.2019).

Бутько, Т. В. Удосконалення системи оперативного прогнозування пасажирських потоків на основі використання інтелектуальних технологій [Текст] / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко // Зб. наук. праць. – Харків : УкрДАЗТ, 2007. – С. 161-171.

Мультимодальные пассажирские перевозки с участием AO «ФПК» [Текст] : учеб. пособие / С. П. Вакуленко, Е. В. Копылова, Е. Б. Куликова, А. В. Колин. — М. : МГУПС (МИИТ), 2015. — 110 с.

Журба, О. О. Моделювання процесу поїздки пасажирів на залізничному вокзалі Харків-Пас. за варіантом “пасажирський поїзд – міський транспорт” [Текст] / О. О. Журба // Зб. наук. праць. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 60-66.

Formalization of rolling stock distribution processes by using dynamic model [Теxt] / D. Lomotko, D. Arsenenko, N. Nosko, O. Kovalova // Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2018. – № 6(78).-P. 143-154. DOI: 10.15802/stp2018/154410.

Евреенова, Н. Ю. Выбор параметров транспортно-пересадочных узлов, формируемых с участием железнодорожного транспорта [Текст] : дисс… канд. техн. наук: 05.22.08 / Н. Ю. Евреенова. – М. : Московский государственный университет путей сообщения, 2014. – 255 с.

Lomotko, D. Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation [Теxt] / D. Lomotko, А. Kovalov, O. Kovalova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Т. 6. – №. 3 (78). – С. 11-17. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.54496.

Rezer, S. M. Logistics of passenger transportation by rail [Теxt] : monograph. – Moscow, VINITI RAN publ., 2007. – 515 p.

Шляхи удосконалення технології мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень [Електронний ресурс] / Д. В. Ломотько, М. С. Листопад, Д. Г. Воскобойников, А. Д. Сірадчук // Транспортні системи та технології перевезень. – 2017. – № 13. – С. 59-66. – Режим доступу : DOI : 10.15802/tstt2017/110770.

Прохорченко, А. В. Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах України в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів [Електронний ресурс] / А. В. Прохорченко, В. В. Паламарчук // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – 2017. – Вип. 169. – С. 213-224. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpudazt_2017_169_28.

Aloulou, M. A. Evaluation FlexibleSolutions in Single Machine Scheduling via Objective FunctionMaximization: the Study of Computational Complexity [Теxt] / M. A. Aloulou, M. Y. Kovalyov, M. C. Portmann // RAIRO Oper. Res., 2007, 41, 1–18.

Lawler, E. L. A Functional Equation and its Application to Resource Allocation and Sequencing Problems [Теxt] / E. L. Lawler, J. M. Moore // Management Science, 1969. Vol. 16. No. 1. P. 77–84.

Ceder, A. Creating bus timetables with maximal synchronization [Теxt] / A. Ceder, B. Golany, O. Tal // Transp. Res. Part A: Policy and Practice. 2001. Vol. 35, № 10. – P. 913–92.

Бутько, Т. В. Формaлізація тeхнологiї органiзaції групових поїздів оперативного призначення [Текст] / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко,

А. М. Киман // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4(3). –С. 38-43. – dоі : 10.15587/1729- 4061.2015.47886

Соколова, О. Є. Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні [Текст] / О. Є. Соколова, Т. А. Акімова,

Л. О. Сулима // Економічний простір. – 2014. – №83. – С. 91–103.