Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду Частина 2. Аналіз способів управління швидкістю поїзда з тяговими двигунами постійного та змінного струму

Автор(и)

  • Борис Тимфійович СИТНІК Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Володимир Олександрович Бриксін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8036-8811
  • Ілля Валерійович Давидов АТ «Укрзалізниця» (ГІОЦ УЗ), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v27i1.254087

Ключові слова:

модель, адаптивна система, графік руху, високошвидкісний поїзд, адаптивна корекція швидкості, фактичні параметри проїзду

Анотація

Надано аналіз існуючих способів формування сигналів керування швидкістю поїзда з
тяговими двигунами постійного або змінного струму, запропоновано структурну схему
моделі електропередачі поїзда та її окремих блоків, наведено спрощену структурну схему
моделі системи управління електропередачею постійного струму за заданим поточним
графіком руху, запропоновано настройку системи керування швидкістю корегувати на
підставі критерію гарантованого ступеня стійкості (КГСС) для забезпечення якості
динамічних характеристик у перехідних режимах, сформульовано основні вимоги до моделі
адаптивної системи автоматичного керування поїздом з нечітким завданням швидкості руху
і її автоматичною корекцією на ділянках проїзду.

Біографії авторів

Борис Тимфійович СИТНІК , Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Олександрович Бриксін, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

Ілля Валерійович Давидов , АТ «Укрзалізниця» (ГІОЦ УЗ)

   Головний    інженер

«Харківського відділення» філії «Головний інформаційн-обчислювальний      центр»

Посилання

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: [схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 430-р від 30 травня 2018 р.].URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro- shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi- ukrayini-na-period-do-2030-roku

Басов Г. Г., Яцько. С. І. Розвиток електричного моторвагонного рухомого складу. Харків: Апекс+, 2005. Ч. 2. 248 с.

Басов Г. Г. Прогнозування розвитку дизель- поїздів для залізниць України: монографія. Харків: Апекс+, 2004. Ч. 1. 240 с.

Алексеев К. Б., Палагута К. А. Микроконтроллерное управление электроприводом. Москва: МГИУ, 2008. 298 с.

Pegat A. Fuzzy modeling and control. Moscow: Binom, 2009. 798 p.

Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. Санкт-Петербург: БХВ – Петербург, 2003. 736 с.

Корниенко В. В., Омельяненко В. И. Высокоскоростной электрический транспорт. Мировой опыт. Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. 159с.

Высокоскоростной поезд Zefiro. Железные дороги мира. 2006. № 4. С. 17–27. URL: https://zdmira.com/images/pdf/dm2006-04_17-27.pdf

Краткий обзор истории европейских высокоскоростных поездов. Ч. 1: К итогам конгресса EurailSpeed 2005. Железные дороги мира. URL: https://zdmira.com/archive/2005/12.

Моделирование и оптимизация систем управления и контроля локомотивов / В. И. Носков, В. Д. Дмитриенко, Н. И. Заполовский, С. Ю. Леонов. Харьков: ХФИ

«Транспорт Украины», 2003. 248 с.

Сандлер А. С., Сарбатов Р. С. Автоматическое частотное управление асинхронными двигателями. Москва: Энергия, 1987. 328 с.

Ставицкий В. Н. Математическая модель процессов в электротехнической системе

«вентильно-трансформаторный инвертор – асинхронный двигатель». Тр. Донецк. госуд. технич. ун-та. Донецк: ДонГТУ, 2000. Вып. 16. С. 263–271.

Яцько С. І. Задача скорочення витрат електричної енергії на тягу електропоїзда. Зб. наук. праць. Харків: УкрДАЗТ, 2003. Вип. 55. С. 26–30.

Ліпчанський М. В. Моделювання, оптимізація та контроль систем керування рухомого складу приміського сполучення: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07/ Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Харків, 2008. 20 c. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DB N=REF&P21DBN=&S21FMT=JwU_B&S21ALL=

%28<.>U%3DО285.202$<.>%29&Z21ID=&S21SR W=GOD&S21SRD=UP&S21STN=1&S21REF=10& S21CNR=20

Дмитриенко В. Д., Носков В. И., Липчанский М. В. Математическое моделирование и оптимизация системы управления тяговым электроприводом. Системи обробки інформації. 2004. Вип. 11 (39). С. 55–62.

Загарий Г. И., Шубладзе А. М. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости. Москва: Энергоатомиздат, 1988. 104 с.

Сытник Б. Т., Сытник В. Б. Синтез структуры и моделирование адаптивных цифровых фильтров и систем управления с нестационарными характеристиками. Ч. 1. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2003. № 6. С. 18–24.

Быков Ю. М., Василенко В. С. Помехи в системах с вентильными преобразователями. Москва: Энергоатомиздат, 1986.152 с.

Адаптивний фільтр: пат. 11427 Україна: МПК G01S 13/66 / Загарій Г. І., Ситник Б. Т., Левочко Б. С., Мамонов А. В., Гусєв І. В., Гусєв П. В., Коновалов В. С., Пороцкій В. Г.; заявник і патентовласник Харк. держ. акад. залізнич. трансп. № 4662779/SU; заявл. 13.03.1989; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4. URL: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/29144 9/

Жусубалиев Ж. Т., Колоколов Ю. В. Бифуркации и хаос в релейных и широтно-импульсных системах автоматического управления. Москва: Машиностроение-1, 2001. 120 с.

Заполовський М. Й., Скородєлов В. В., Мезенцев М. В. Синтез управлінь для оптимізації динамічних процесів електроприводу змінного струму. Системи управління, навігації та зв'язку: зб. наук. праць / гол. ред. С. В. Козелков. Полтава: ПНТУ, 2018. Вип. 4 (50). С. 38–41. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI- Press/444749.

Мезенцев М. В., Заполовський М. Й., Ліпчанський М. В. Розроблення та дослідження системи керування електропередачі дизель-поїзда на основі методів цифрового управління. Системи управління, навігації та зв'язку: зб. нацк. праць. Полтава: ПНТУ, 2019. Вип. 2. С. 46–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2019_2_12

Заполовський М. Й., Мезенцев М. В. Цифрова модель системи керування електроприводу дизель-поїзда. Системи управління, навігації та зв'язку: зб. наук. праць. Полтава: ПНТУ, 2019. Вип. 2 (64). С. 26–30. URL: http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2301/17 75, doi:10.26906/SUNZ.2021.2.02

Реализация нейронечетких моделей и регуляторов гарантированной точности / В. А. Брыксин, В. С. Михайленко, Б. Т. Сытник, С. И. Яцько. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2011. №. 4. С. 24–28.

B. Sytnik. CONSTRUCTION OF AN ANALYTICAL METHOD FOR LIMITING THE COMPLEXITY OF NEURAL-FUZZY MODELS WITH GUARANTEED ACCURACY/ B. Sytnik,

V. Bryksin, S. Yatsko, Y. Vashchenko. Восточно- Европейский журнал передовых технологий, ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774. 2019 Vol 2, NO4 (98)/ Р. 8–13. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_2%284

%29 2

Yatsko S., Sytnik B., Vashchenko Y., Sidorenko A., Liubarskyi B., Veretennikov I., Glebova M. Comprehensive approach to modeling dynamic processes in the system of underground rail electric traction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. Vol 1, № (9 (97)). Р 48–57. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.154520

Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием. Ч. 1: Оптимизация на основе критерия гарантированной степени устойчивости / Б. Т.Сытник, В. Б. Сытник, В. А. Брыксин, В. С. Михайленко. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2011. № 2. C. 3–8.

Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием. Ч. 2: Моделирование цифровой системы третьего порядка с запаздыванием с ипользованием критерия гарантированной степени устойчивости

/ Б. Т. Сытник, В. Б. Сытник, В. А. Брыксин, В С. Михайленко. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2011. № 3. C. 14–19.

Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием. Ч. 3: Синтез адаптивного частотно-импульсного ПИ- регулятора с оптимизацией параметров настройки на основе критерия гарантированной степени устойчивости / Б. Т. Сытник, С. И. Яцько, В. А. Брыксин, В. С. Михайленко. Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті. 2012. №. 1. C. 71–79.

Бриксін В. О. Моделі та методи автоматизованого керування рухом поїзда на основі адаптивної корекції швидкості: автореф. дис…. канд. техн. наук: спец. 05.13.03 / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків,2016. 20 с. Бібліогр.: С. 16–18. avtoreferat_2016_Bryksin_Modeli_ta_metody.pdf. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI- Press/20137

Сытник Б. Т., Сытник В. Б., Яцько С. И. Синтез структуры и моделирование адаптивных цифровых фильтров и систем управления с нестационарными характеристиками. Ч. 2. Інформайціно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2004. № 1. С. 62–66.

Сытник Б. Т., Сытник В. Б. Синтез адаптивных дискретных регуляторов с заданными динамическими характеристиками. Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті. 2005. № 5. С. 3–26.

Структура автоматической системы нечеткого задания графика скорости движения подвижного объекта с ее корекцией по фактическим параметрам проезда / Б. Т Сытник., В. А. Брыксин, Д. В. Ломотько, В. В. Сытник, И. В Давидов. Внедрение перспективных микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и средств телекоммуникаций на базе цифровизации: тезисы докладов 34 Международной конференции. Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті. 2021. № 3 (Додаток). С. 38–40

Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду. Ч. 1: Структура автоматичної системи нечіткого задання графіка швидкості руху рухомого об'єкта з її корекцією за фактичними параметрами проїзду / Б. Т. Ситнік, В. О. Бриксін, Д. В. Ломотько, В. В. Ситник, І. В. Давидов. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2021. № 4. C. 24–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24