Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами прямування. Частина 3. Синтез структури і моделювання адаптивних цифрових регуляторів корекціі швидкості руху високошвидкісних поїздів із заданими ПІД-законами формування імпульсних управлінь

Автор(и)

  • Борис Тимофійович Ситнік Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-9664-5617
  • Володимир Олександрович Бриксін Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-8036-8811
  • Ілля Валерійович Давидов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-3658-4098

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v27i3.265542

Ключові слова:

модель, адаптивна система, графік руху, високошвидкісний поїзд, адаптивна корекція швидкості, фактичні параметри прямування

Анотація

Для сучасних систем керування швидкістю руху високошвидкісних поїздів, що описуються моделями
високого порядку з запізненням, запропоновано нові адаптивні широтно- (ШІМ-) і частотно-імпульсні (ЧІМ-)
цифрові ПІД-регулятори з оптимізацією параметрів настроювання на основі критерію гарантованого ступеня
стійкості. Проведено моделювання цифрової системи керування поїздом з електропередачею постійного
струму за заданим поточним графіком руху.

Біографії авторів

Борис Тимофійович Ситнік, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри «Інформаційні технології»

Володимир Олександрович Бриксін, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри «Інформаційні технології»

Ілля Валерійович Давидов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри «Інформаційні технології»

Посилання

Національна транспортна стратегія України на

період до 2030 року : [схвалено розпорядженням

Кабінету Міністрів України № 430-р від 30 травня

р.].URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/proshvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyiukrayini-na-period-do-2030-roku.

Сытник Б. Т. Метод синтеза дискретного ПИ –

регулятора. Элементы и устройства

автоматизированных систем управления. Вестник

Харьковского политехнического института. 1981.

№ 179, вып. 1. С. 69 – 73.

Небылов А. В. Гарантирование точности

управления. Москва: Наука, Физматлит, 1988,304 с.

Загарий Г. И., Шубладзе А. М. Синтез систем

управления на основе критерия максимальной

степени устойчивости. Москва: Энергоатомиздат,

104 с.

Сытник Б. Т., Сытник В. Б. Синтез структуры и

моделирование адаптивных цифровых фильтров и

систем управления с нестационарными

характеристиками. Ч. 1. Інформаційно-керуючі

системи на залізничному транспорті. 2003. № 6.

С. 18-24.

Быков Ю. М., Василенко В. С. Помехи в системах с

вентильными преобразователями. Москва:

Энергоатомиздат, 1986. 152 с.

Жусубалиев Ж. Т., Колоколов Ю. В. Бифуркации и

хаос в релейных и широтно-импульсных системах

автоматического управления. Москва:

Машиностроение-1, 2001. 120 с.

Заполовський М. Й., Скородєлов В. В., Мезенцев

М. В. Синтез управлінь для оптимізації динамічних

процесів електроприводу змінного струму.

Системи управління, навігації та зв'язку : зб. наук.

праць / гол. ред. С. В. Козелков. Полтава : ПНТУ,

Вип. 4 (50). С. 38-41. URL:

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPIPress/444749.

Мезенцев М. В., Заполовський М. Й., Ліпчанський

М. В. Розроблення та дослідження системи

керування електропередачі дизель-поїзда на основі

методів цифрового управління. Системи

управління, навігації та зв'язку. 2019. Вип. 2. С. 46-

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2019_2_12.

Заполовський М. Й., Мезенцев М. В. Цифрова

модель системи керування електропривода дизельпоїзда. Системи управління, навігації та зв'язку.

Полтава: ПИТУ, 2019. Вип. 2 (64). С. 26-30. URL:

http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2301/177

doi:10.26906/SUNZ.2021.2.02.

Реализация нейронечетких моделей и регуляторов

гарантированной точности /В. А. Брыксин,

В. С. Михайленко, Б. Т. Сытник, С. И. Яцько.

Інформаційно-керуючі системи на залізничному

транспорті. 2011. № 4. С. 24-28.

CONSTRUCTION OF AN ANALYTICAL METHOD

FOR LIMITING THE COMPLEXITY OF NEURALFUZZY MODELS WITH GUARANTEED

ACCURACY /B. Sytnik, V. Bryksin, S. Yatsko,

Y. Vashchenko. Международный наукометрический

научный журнал «Восточно-Европейский журнал

передовых технологий». ISSN 1729-4061 (Online),

ISSN 1729-3774. VOL 2. № 4 (98) (2019). Р. 8-13.

URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_2%284%29__2

Yatsko S., Sytnik B., Vashchenko Y., Sidorenko A.,

Liubarskyi B., Veretennikov I., Glebova M. (2019).

Comprehensive approach to modeling dynamic

processes in the system of underground rail electric

traction. Eastern-European Journal of Enterprise

Technologies. 1 (9 (97)). Р. 48–57. doi: URL:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.154520.

Адаптивное управление в дискретных системах

высокого порядка с запаздыванием. Ч. 1.

Оптимизация на основе критерия гарантированной

степени устойчивости /Б. Т. Сытник, В. Б. Сытник,

В. А. Брыксин, В. С. Михайленко. Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті.

Харків, 2011. № 2. C. 3– 8.

Адаптивное управление в дискретных системах

высокого порядка с запаздыванием. Ч. 2.

Моделирование цифровой системы третьего

порядка с запаздыванием с ипользованием

критерия гарантированной степени устойчивости

/Б. Т. Сытник, В. Б. Сытник, В. А. Брыксин,

В. С. Михайленко. Інформаційно-керуючі системи

на зал. транспорті. Харків, 2011. № 3. C. 14–19.

Адаптивное управление в дискретных системах

высокого порядка с запаздыванием. Ч. 3. Синтез

адаптивного частотно-импульсного ПИ-регулятора

с оптимизацией параметров настройки на основе

критерия гарантированной степени устойчивости

/Б. Т. Сытник, С. И. Яцько, В. А. Брыксин,

В. С. Михайленко. Інформаційно-керуючі системи

на зал. транспорті. Харків, 2012. № 1. C. 71–79.

Бриксін В. О. Моделі та методи автоматизованого

керування рухом поїзда на основі адаптивної

корекції швидкості: автореф. … дис. канд. техн.

наук : спец. 05.13.03. Харків, 2016. 20 с. URL:

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPIPress/20137.

Структура автоматической системы нечеткого

задания графика скорости движения подвижного

объекта с ее корекцией по фактическим параметрам

проезда / Б. Т. Сытник, В. А. Брыксин,

Д. В. Ломотько и др. Тезисы докладов 34 Межд.

конференции «Внедрение перспективных

микропроцессорных систем железнодорожной

автоматики и средств телекоммуникаций на базе

цифровизации». Інформаційно-керуючі системи на

залізничному транспорті. 2021. № 3 (Додаток).

С. 38-40.

Моделі і методи створення систем реалізації

графіків руху високошвидкісних поїздів з

адаптивною корекцією швидкості за фактичними

параметрами проїзду. Ч. 1. Структура автоматичної

системи нечіткого задання графіка швидкості руху

рухомого об'єкта з її корекцією за фактичними

параметрами проїзду / Б. Т. Ситнік, В. О. Бриксін,

Д. В. Ломотько та ін. Інформаційно-керуючі

системи на залізничному транспорті. Харків, 2021.

№ 4. C. 24-35.

Адаптивний фільтр: пат. 1427 UA. 25.12.1996.

Сытник Б. Т., Сытник В. Б., Яцько С. И. Синтез

структуры и моделирование адаптивных цифровых

фильтров и систем управления с нестационарными

характеристиками. Ч. 2. Інформаційно-керуючі

системи на залізничному транспорті. 2004. № 1.

С. 62-66.

Сытник Б. Т., Сытник В. Б. Синтез адаптивных

дискретных регуляторов с заданными

динамическими характеристиками. Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті.

№ 5. С. 23-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30