Менеджмент системи «диспетчер служби залізничного транспорту – виробниче середовище» на основі ідеології систем і системного аналізу

Автор(и)

  • Яків Олександрович Сєріков Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3463-2079
  • Олег Володимирович Костиркін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2187-0510
  • Віталій Гаврилович Брусенцов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7003-9889

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i4.296408

Ключові слова:

залізничний транспорт, диспетчер, системний аналіз, менеджмент, охорона праці, надійність прийняття рішень

Анотація

Визначена проблема збереження здоров’я диспетчерів служби залізничного транспорту. На основі методології системного аналізу визначений перелік вирішуваних завдань, комплекс негативних факторів виробничого середовища, що впливають на їх психофізіологічний стан. Виконане проектування системи менеджменту комплексу складових охорони праці: гігієни, технологічної та електричної безпеки виробничих процесів. Система призначена для вирішення завдання мінімізації ушкодження здоров’я диспетчерів, підвищення надійності прийняття їх поточних виробничих завдань.

Біографії авторів

Яків Олександрович Сєріков, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

канд. техн. наук, доцент кафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Олег Володимирович Костиркін, Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища»

Віталій Гаврилович Брусенцов, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища»

Посилання

Стратегія розвитку США в завданнях охорони праці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.znakcomplect.ru/poleznosti/example/a-kaku-nix/oxrana-truda-v-ssha.html

Стратегія розвитку країн ЄС в завданнях охорони праці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/ohrana_ truda/upravl_ot.pdf

Сєріков Я. О., Нікітченко О. Ю., Сєрікова К. С. Стан та проблеми виробничого й побутового електротравматизму в Україні / НТЗ «Комунальне господарство міст», 2021, т. 4, вип. 164, с. 234 – 239. – Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php?journal=khg&page=article&op=view&path%5B%5D=5844&path%5B%5D=5763

Сєріков Я. О., Хворост М. В., Панасенко С.М. Стан охорони та безпека праці в АК «Харківобленерго» / Матер. Міжнар. н-т. конф. «Енергоефективна техніка та технології» // НТЗ «Комунальне господарство міст» № 118 (1), Харків : ХНУМГ, 2014. С. 152 – 154. – Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php?journal=khg&page=article&op=view&path%5B%5D=4963

Сєріков Я. О. Комплексний статистичний аналіз причин виробничого травматизму в галузі електроенергетики України / Матер. V Міжнар. н-т конф. «Новітні технології в електроенергетиці», Харків: ХНУМГ, 2015. С. 64-66

Голінько В. І., Іконніков М. Ю., Лебедєв Я. Я. Охорона праці в галузі інформаційних технологій. МОН України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 246 с.

Сєріков Я. О. Промислова безпека та соціальний захист працівників виробничих підприємств, компаній і корпорацій (організація монтажу, ремонту і експлуатації виробничих об’єктів) Харків : ХНУМГ – корпорація ШЕЛЛ, 2015. – 247 с.

Поторочин С. О., Захарова О. В. Стан охорони праці в розрізі кількості нещасних випадків на виробництві за причинами / Ефективна економіка, № 5, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1183

Ткаченко І. В., Шпарка І. І. Виробничий травматизм – проблема сучасності: актуальні аспекти, причини та шляхи запобігання / Охорона праці на підприємствах, КНТЕУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chteiknteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v2/NV-2013-V2_69.pdf

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, наказ МОЗ від 08.04.2014 № 248. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14#Text

Професійно значущі психологічні якості диспетчерської служби залізничного транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2009/Psihologia/40378.doc.htm

Сєріков Я. О. Психологічні аспекти забезпечення промислової безпеки персоналу виробничих підприємств / Матер. VI Междунар. науч.-теорет. интернет-конф. «Город. Культура. Цивилизация.». Харьков : ХНУГХ, 2016. С. 257 – 260.

Міждержавний ДСТУ 12.0.003-2015*. ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.cntd.ru/document/1200136071

НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров`я працівників під час роботи з екранними пристроями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sop.zp.ua/norm_npaop_0_00-7_15-18_01_ua.php

Office ergonomics. The European Agency for Safety and Health at Work. 2013. – 14 p. [Електронний ресурс]. – URL: https://osha.europa.eu/en

Korzeniowski L. F., Serikov Y. A. (współautor, 50%): Europejski wymiar securitologii. Monograf. Kraków: EAS, 2012. - 244 s.

Голинько В. И., Лебедев Я. Я., Дубей В. В. Охрана труда при работе с персональными компьютерами. – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. - 313 с.

ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення.

Serikov J. Serikova K. (2021) Theoretical justification and practical aspects of implementation of Human Centric Lighting Program in production conditions / Ukrainian Metrological Journal, Kharkiv, 2021, No 1. С. 40-45. URL:file:///C:/Users/User/Downloads/228235-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0% D1%82%D1%82%D1%96-519494-1-10-20210331.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29