Удосконалення моделі та методу структурної ідентифікації параметрів інерційних об'єктів

Автор(и)

  • Петро Олексійович Качанов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7532-5913
  • Борис Тимфійович Ситнік Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9664-5617
  • Анатолій Миколайович Мірошник Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5702-9611

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v29i1.300911

Ключові слова:

структурно-параметрічна ідентифікація, адаптивна система керування, високошвидкісний рух, формуючий фільтр

Анотація

Удосконалено моделі ідентифікації  параметрів та структури складного  динамічного рухомого об'єкта (РО)  для побудови адаптивних систем  керування (АСК) для корекції  параметрів налаштування  регуляторів.
Показано, що параметричний вихід адаптивного цифрового фільтра можна використовувати як при  автоматичному коригуванні параметрів керованого фільтра так і при автоматичному коригуванні параметрів регулятора в контурі регулювання системи керування в обмеженому діапазоні змін  коефіцієнта адаптації, що розширює сферу застосування запропонованого методу ідентифікації. Значення  коефіцієнтів знаменника формуючого фільтру моделі  послідовно змінюються на  ідентифіковані значення коефіцієнтів передавальної функції об'єкта a1, a2…an-1 для знаходження нових значень коефіцієнтів an. В автоматичному режимі роботи ідентифіковані раніше значення коефіцієнтів об'єкта повинні запам'ятовуватися і вводиться у формуючий фільтр, змінюючи його структуру та порядок, для обчислення значення величини наступного коефіцієнта об'єкта. Після ідентифікації необхідних значень коефіцієнтів передавальної функції об'єкта a1, a2…an процес  ідентифікації повторюється послідовно у кожному циклі перехідних процесів системи керування. Підключення об'єкта до відповідних входів-виходів  формуючих фільтрів пристрою  ідентифікації здійснюється логічним  пристроєм.

Біографії авторів

Петро Олексійович Качанов , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

д.т.н., професор, професор ЗВО кафедри автоматики і управління в технічних системах

Борис Тимфійович Ситнік , Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

Анатолій Миколайович Мірошник , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри «Автоматика та керування у технічних системах, АУТС»

Посилання

Сытник Б.Т. Метод идентификации параметров инерционных объектов / Б. Т. Сытник, В. А. Брыксин, В.С. Михайленко, А.А.Пархоменко // Науково-технічний журнал ''Інформаціно-керуючі системи на залізничному транспорті". – 2013. – №5. – C.56-61. [Електронний ресурс]: – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33934

Сытник Б.Т. Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов / Б. Т. Сытник, М. С. Курцев, В. С. Михайленко // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2014. – № 3. – С. 17-21. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ikszt_2014_3_4

Лазарян В.А. Динамика транспортных средств. Избранные труды / В.А. Лазарян. - К.: Наукова думка, 1985. - 528 с.

Загарий Г.И., Шубладзе А.М. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости. – М.: Энергоатомиздат, 1988. –104с.

Marco Dal Pino.Управление дронами с помощью приложений для распознавания речи на основе Intel Real Sense SDK [Електронний ресурс]: – Режим доступа: https://habr.com/company/intel/blog/273083

Собственный рой беспилотников – возможно ли? [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://robotrends.ru/pub/1603/sobstvennyy–roy–bespilotnikov–vozmozhno–li

Роботизированные комплексы и системы [Електронний ресурс]: – Режим доступа:

http://ds–robotics.ru/sections/informacziya/robotizirovannyie–kompleksyi–i–sistemyi.html

Метод коллективного управления группой роботов [Електронний ресурс]:– Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785922111416–SCN0004.html

Як дрони можуть змінити майбутнє залізничної галузі. Підвищення ефективності і зменшення операційних витрат залізниць. Безпілотники можуть швидко в цьому допомогти. Режимдоступу: [Електронний ресурс] https://cfts.org.ua/blogs/yak_droni_mozhut_zminiti_maybutne_zaliznichno_galuzi_292

Ситнік Б.Т. Комп'ютерні системи керування: Навч. посібник. – Ч1.– Моделювання систем. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 182 с.

Ситнік Б.Т. Комп'ютерні системи керування: Навч. посібник. – Ч.2 – Цифрові комп'ютерні системи керування – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 141 с.

Адаптивные системы идентификации / Кику А. Г.,Костюк В. И., Краскевич В. Е., Сильвестров А. Н., Шпит С. В. - К.: Техніка,1975.-288с.

Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов / А.М.Дейч. - М.: Энергия.1979.-240с.

Растригин Р.А. Введение в идентификацию объектов управления / Р.А.Растригин , Н.Е.Маджаров.- М.: Энергия, 1977.-216с.

Марков С.И. Идентификация параметров колебательных систем автоматического регулирования / Марков С.И., Минаев В.М., Артамонов Б.Н. – Л.: Энергия.1975.- 96с.

Устройство для измерения параметров инерционных звеньев. Устройство для измерения параметров инерционных звеньев. Авторское свидетельство СССР №1209538. Бюл. изобр. 1984.

Гусев П.В., Загарий Г.И., Сытник Б.Т. Устройство для измерения параметров инерционных звеньев. Авторское свидетельство СССР №1783478. Бюл. изобр. №47, 1992

Сытник Б.Т., Сытник В.Б. Синтез структуры и моделирование адаптивных цифровых фильтров и систем управления с нестационарными характеристиками. Часть 1 // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2003. – №6. –С.18 – 24.

Сытник Б.Т., Сытник В.Б., Яцько С.И. Синтез структуры и моделирование адаптивных цифровых фильтров и систем управления с нестационарными характеристиками. Часть 2. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. – № 1. – С. 62 – 66.

Гусев П.В., Загарий Г.И., Сытник Б.Т.Адаптивный фильтр. Патент України 11427, Бюл. № 14, 1996.

Сытник В.Б. Адаптивная фильтрация и дифференцирование сигналов в системах автоматического управления [Текст] / В. Б. Сытник // Науково-технічний журнал "Інформаціно-керуючі системи на залізничному транспорті". – 2012. – №4. – C.42-46.

Авт. свідоцтво № 47196, реєстр. 14.01.2013, МОН України, Державний департамент інтелектуальної власності. Комп'ютерна програма "Адаптивний профіль діфференціатор-ідетифікатор" ("The adaptive profile dìfferencìator-ìdetifìkator") / В .Б. Ситник; заявка від 13.11.2012 № 47499.

Ситнік Б. Т. Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду. Частина 1. Структура автоматичної системи нечіткого задання графіка швидкості руху рухомого об'єкта з її корекцією за фактичними параметрами проїзду/Ситнік Б. Т., Бриксін В. О., Ломотько Д. В., Ситник В. В., Давидов І. В. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: 2021. – №4. – C.24-35. - Режим доступу: https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i4.247235

Ситнік Б. Т. Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду. Частина 2. Аналіз способів керування швидкістю поїзда з тяговими двигунами постійного та змінного струму/Ситнік Б. Т., Бриксін В. О., Давидов І. В. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: 2022. – №1. – C.3–18. - https://doi.org/10.18664/ikszt.v27i1.254087

Ситнік Б. Т. Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами прямування Частина 3. Синтез структури і моделювання адаптивних цифрових регуляторів корекціі швидкості руху високошвидкісних поїздів із заданими ПІД-законами формування імпульсних управлінь / Ситнік Б. Т., Бриксін В. О., Давидов І. В. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: 2022. – №.3 – C.35–48.- DOI: 10.18664/ikszt.v27i3.265542. Режим доступу: http://jiks.kart.edu.ua/issue/view/15894, http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11256

Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах.-М.: Наука, 1968.- 400с.

Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / А.Пегат.- М.: Бином, 2009. – 798 с.

Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. В. Леоненков. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 736 с.

Крутько П.Д. Вариационные методы синтеза систем с цифровыми регуляторами.- : М.: Советское радио, 1967. – 439с.

Мірошник А.М. Структурно-параметрична індексна ідентифікація в адаптивних системах управління рухомими об'єктами / Б. Т. Ситнік, Мірошник А.М. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2023. – № 4. – С.64-70. - Режим доступа: http://jiks.kart.edu.ua/article/view/296396

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01